Årsmötesprotokoll 2021

Årsmöte den 7 dec 2021

Protokoll

Plats: Sambiblioteket, Härnösand.
Närvarande: 55 medlemmar.

§1 Årsmötet öppnas

Vice Ordförande Torild Blomqvist hälsar alla välkomna och inleder med en tyst minut till åminnelse av vår avlidne ordförande Östen Sahlin. Ett postumt tack uttrycktes for alla hans insatser för vår förening. Mötet öppnades.

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

För årsmötet väljs Bengt Pettersson till ordförande och Tommy Berggren till sekreterare.

§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

Adam Gönczi och Rein Ärlemo väljs att justera protokollet.

§4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Ordförande Pettersson efterhörde att mötet varit utannonserat i lokal tidning TÅ och via email/hemsida har medlemmar i god tid informerats om mötet.

Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst.

§5 Fastställande av dagordning för mötet

Föreslagen dagordning godkänns.

§6 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2020 – Bilaga I

Viktigare delar av verksamhetsberättelsen föredras kort och sammanfattades med att det på grund av pandemin varit ”ett struligt år”.

Kassör Karin Engman guidar oss kort med information från den ekonomiska berättelsen under 2020. Trots de många inställda föreläsningarna har överskottet varit betydande. Föreningens samlade kapital är omfattande och uppgavs lägga en stabil och trygg grund för framtiden.

På fråga från medlem ”-Vad ska överskottet användas till?” informerade samordnare Agnetha Höglund Sjölander om det senarelagda 30-årsjubileumet. Det planeras nu att hållas 22 mars 2022 (32-årsjubileum), en heldag med aktiviteter och förplägnad. Alla uppmanades att reservera denna dag för vårt jubileum. Deltagandet i Jubileet är kostnadsfritt för medlemmarna i HPU.

§7 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 – Bilaga 2

Revisor Seved Granberg läste upp berättelse efter granskning av räkenskaper och förvaltning av vår förening.

§8 Godkännande av resultat och balansräkningar

Beslut: Resultat- och balansräkningar för år 2020 fastställs och läggs till handlingarna.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020

Beslut: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§10 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag – Bilaga 3

Adam Gönczi redogjorde kort för arbetet i valberedningen, där han beskrev sin roll bildligt likt en tränare och konstaterade att ”tränaren är viktig men gör inga mål”. Särskilda svårigheter denna gång har varit att under sommartid locka med uppdrag i vår verksamhet.

Med glädje rapporterade han att tidigare valda har solidariskt ställt upp till omval, endast en avsägelse har mottagits.

En speciell situation uppgavs föreligga, eftersom ingen ny ordförande föreslås. Detta är orsakat av att den föreslagna tillkommande ordföranden kan tillträda först i mars 2022. Viceordförande Torild Blomqvist föreslås att även upprätthålla ett tillförordnat ordförandeskap under tiden till nästa årsmöte.

Adam Gönczi påpekade den viktiga funktionen av samordnarens uppdrag. ”Utan Agnetha ingen programkommitté”.

Årsmötet fattar/konfirmerar följande beslut:

Styrelse
Omval 1 år T.f. Ordförande, Viceordförande Torild Blomqvist
Nyval 2 år Sekreterare Jan Anders Ekman
Programkommitten:
Omval 2 år Samordnare Agnetha Höglund Sjölander
Omval 2 år Ledamot Kerstin Holmsten
Omval 2 år Ledamot Olle Palm
Omval 1 år Adjungerad Brita Hatt

§11 Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant

Omval 1 år Revisor Seved Granberg
Omval 1 år Revisor Sven-Arne Staflund
Omval 1 år Revisorssuppleant Jan Nilsson

§12 Val av ledamöter i valberedningen

Omval 2 år Frank Nordhage
Nyval 2 år Karin Digne
Nyval 1 år Kjell Bäckvall

§13 Fastställande av medlemsavgift för 2022

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 150 kr.
Beslut: Årsavgiften behålls oförändrad för år 2022.

§14 Årsmötets avslutning

Mötesordförande Bengt Pettersson tackar alla närvarande och förklarar årsmötet avslutat.

I anslutning till årsmötets avslutning

T.f. Ordförande Torild Blomquist apostroferade de avgående förtroendevalda och årsmötets ordförande. Med blomster och kramar avtackades Adam Gönczi, Rein Ärlemo, Tommy Berggren och Bengt Pettersson för sina insatser.

Bilagor:

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag 2021

Vid protokollet

Tommy Berggren

Justeras

Bengt Pettersson

Mötets Ordförande

Justeras

Adam Gönczi

Justeras

Rein Ärlemo


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Föreningen Härnösands Pensionärsuniversitet (HPU)
Org.nr 888000-7763

Styrelse

Ordförande: Östen Sahlin
Viceordförande: Torild Blomqvist
Sekreterare: Tommy Berggren
Kassör: Karin Engman

Programkommittén:

Samordnare: Agnetha Höglund Sjölander
Ledamot: Bengt Schibbye
Ledamot: Anita Ljunglöf
Ledamot: Kerstin Holmsten
Ledamot: Olle Palm
Ledamot: Margareta Brodin
Ledamot: Lars Olof Hemmingson
Adjungerad: Brita Hatt
Valberedning: Adam P Gönczi, Rein Ärlemo, Frank Nordhage
Revisorer: Seved Granberg, Sven-Arne Staflund
Revisorssuppleant: Jan Nilsson
Hedersledamöter: lnger Axelsson, lnga-Lisa Sundqvist, Adam Gönczi, Jan Nilsson och Bengt Pettersson.

Extraordinärt: Coronapandemi har pågått under året och myndigheter förelägger mötesbegränsningar och uppmaning till minimerade sociala kontakter, särskilt för äldre. Detta har på ett överväldigande sätt begränsat vår verksamhet under året.

Åtta protokollförda sammanträden har hållits. Därutöver har programkommittén hållit ett flertal planeringsmöten.

Årsmöte hölls den 3 aug 2020 med 17 medlemmar närvarande. Dokument relaterat till Årsmötet tillgängliggjordes på föreningens webbsida från juni månad.

Till viceordförande valdes Torild Blomqvist, till sekreterare valdes Tommy Berggren och till kassör valdes Karin Engman. Lars Olof Hemmingson valdes till ny ledamot i Programkommittén. Bengt Pettersson lämnade styrelsen efter 11.5 års tjänst.

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 719 (föregående år 730).

lnformation om HPU 2020

Standardarvodet till författare höjs till 800 kr per timma.

Styrelsen beslöt i februari att föreslå årsmötet att höja medlemsavgiften till 200 kr fr o m 2021. Med anledning av pandemins konsekvenser återtogs senare styrelsens förslag. Årsmötet beslöt att behålla årsavgiften oförändrad för år 2021, 150 kr.

Vid föreningsmöte i februari beslöts om stadgeändring, §8 föreslogs ändras så att de ordinarie revisorerna utses vid årsmöten för en tid av två år, medan att för suppleanten gäller även fortsättningsvis ett år. Efter dialog med revisor klarlades att detta inte är lämpligt enligt regler och normer för revision, varför förslaget ej drevs till verkställighet.

Vid ett arbetsmöte 2020-03-27 med anledning av coronakrisen beslöts att fyra av vårens föredrag skulle senareläggas till hösten.

Programkommittén utarbetade ”Programkatalog höstterminen 2020” med tillhörande folder. 30-årsjubileumsdagen planerades.

Vice ordförande har övertagit ansvaret för medlemsregistret.

Styrelsen samlades under augusti månad i Stadsparken, i ett sommarfagert Härnösand och varseblev att huvuddelen av aktiviteterna under sept och okt månad måste ställas in p g a pandemin. Detta inkluderar vårt planerade 30-årsjubileumsfirande. Några arrangemang med begränsat deltagarantal (max 20 deltagare) utreddes vidare. Senare under hösten beslöts att inte genomföra planerat programutbud för november och december månad.

Styrelsen samlades till elektroniskt möte i slutet av november.

Styrelsen genomförde avtackning av Bengt Pettersson utomhus, hos Kerstin Holmsten. Trots den kalla decemberdagen uttryckte pratglada styrelsemedlemmar erkänsla och varma ord för hedersledamötens långa tjänst i föreningen.

Medlemmarna har vid ett flertal tillfällen, via elektroniska kanaler, informerats om den oklara situationen p g a pandemin.

Vårt datoriserade medlemsregister och programbokningssystem tycks nu väl intrimmat och erkänt av medlemmarna. En mindre systemförändring har genomförts under året.

Verksamhetens omfattning

Under våren kunde vi genomföra elva föreläsningar inkluderande två månadsmöten, innan pandemin slog till. Från den 17 mars ställdes samtliga kvarvarande föreläsningar in. Vi hoppas kunna genomföra de inställda föreläsningarna under hösten 2021.

Under maj, augusti och september genomfördes sju utomhusaktiviteter med begränsat deltagarantal (max 20) vilket blev mycket uppskattat av de medlemmar som deltog.


KOMMENTARER TILL HPU:S EKONOMISKA RESULTAT ÅR 2020

INTÄKTER

I jämförelse med år 2019 har intäkterna totalt sett för år 2020 minskat med 40%, till 254 079 kr (2019; 430 553 kr). Den stora förändringen beror främst på att kursverksamheten för höstterminen i princip helt fick ställas in p g a rådande coronapandemi. Även flera kurser som var planerade under vårterminen kunde ej heller genomföras. Några få verksamheter i utomhusmiljö kunde dock genomföras men med ett begränsat antal deltagare på max 20 deltagare.

FU-bidraget har ökat med närapå 50%, till 32 900 kr (2019, 17 400 kr). Ersättning med 300 kr/föreläsning beviljades t o m år 2019. Fr o m år 2020 fick HPU möjlighet att erhålla ett högre FUF-bidrag för föreläsningar som genomfördes med disputerade föreläsare. Hela kostnaden kunde ersättas under förutsättning att föreläsningarna var öppna för allmänheten. HPU fick 29 000 kr i bidrag för 5 föreläsningar under år 2020.

Kommunen beviljade ett bidrag för år 2020 på 18 475 kr (2019; 17 775 kr). Bidraget kommer även att sökas för 2021.

Finansiella intäkter på 6 311 kr är avkastning på räntefonden Nordea Strateg 10 som under året ökade med 2,7%.

KOSTNADER

Kostnaderna totalt sett har för år 2020 minskat med 69% till 134 709 kr (2019; 434 848 kr).

Kurskostnader och kostnader för mötesverksamhet inklusive årsmöten och styrelse- och programgruppsmöten har minskat till 72 619 kr (2019; 232 877 kr) och följer samma utveckling som intäktsminskningen p g a coronapandemin under 2020.

Även övriga kostnadsposter har kraftigt minskat för året p g a betydligt minskad verksamhet. Nämnas kan att HPU beviljades en 50% lägre kostnad än avtalat för arcMember fr o m 2:a kvartalet 2020.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat 119 370 kr (2019; -4 294 kr) är en väsentlig förändring jämfört med föregående år och speglar den mycket annorlunda situationen för att bedriva föreningens verksamhet under 2020. Det egna kapitalet var vid årets slut 753 550 kr vilket utgör en stabil och trygg grund för de kommande åren.

TACK

Ett stort tack till våra kunniga och intressanta föreläsare.

Tack alla medlemmar som besökt vår verksamhet och därtill ett tack till alla de som uttryckt förståelse för begränsningen av våra aktiviteter under år 2020. HPU vill även tacka våra samarbetspartners för allt stöd till vår verksamhet.

Föreningen Härnösands Pensionärsuniversitet (HPU) i mars 2021

Östen Sahlin
Ordförande

Torild Blornquist
Vice Ordförande

Tommy Berggren
Sekreterare

Karin Engman
Kassör

Agnetha Höglund Sjölander
Sammank. f Programkommittén

Bengt Schibbye

Anita Ljunglöf

Kerstin Holmsten

Margareta Brodin

Brita Hatt
Adjungerad

Olle Palm

Lars Olof Hemmingsson


Årsmötesprotokoll i utskriftsvänligt format inklusive bilagor (PDF)

 

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen