Integritetspolicy

Den tidigare personuppgiftslagen (PuL) har, fr.o.m. den 25 maj 2018, ersatts av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Detta medför bl.a. att företag, föreningar och organisationer som hanterar person-/medlemsregister måste upprätta en Integritetspolicy.

Detta är Härnösands Pensionärsuniversitets integritetspolicy:

Vi i HPU värnar om den personliga integriteten för våra medlemmar och andra personer vi har kontakt med. Vi är därför noga med att hantera de personuppgifter som anförtros oss på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning. I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, varför de samlas in, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att utöva dina rättigheter.

Vem har ansvar för föreningens personuppgiftsbehandling?

Härnösands Pensionärsuniversitet är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter. Föreningsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. I de fall vi anlitar ombud och företag för tjänster, till exempel tryckerier, som berör personuppgifterna upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa.

När samlar föreningen in personuppgifter?

Föreningen samlar in personuppgifter när du anmäler dig som medlem.

Vilka personuppgifter samlar föreningen in?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande fysisk person. Vi samlar in olika personuppgifter som är relevanta för ändamålet. Det handlar framför allt om namn och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, postadress och e-postadress.

Varför samlar föreningen in personuppgifter?

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna skicka nyheter och inbjudningar, genomföra aktiviteter samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

Våra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

När du lämnar personuppgifter till föreningen ger du oss tillåtelse att registrera och lagra personuppgifterna i det syfte du lämnat uppgifter. Vi stödjer oss på två rättsliga grunder när vi samlar in personuppgifter. De är intresseavvägning och samtycke. Vilken rättslig grund som är aktuell beror på ändamålet. När vi behöver samtycke får du särskild information om det.

Våra principer för att lagra och gallra personuppgifter:

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att föreningen sparar dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Dina rättigheter:

Du har rätt att

  • få information om vilka uppgifter föreningen har om dig,
  • få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande,
  • begränsa användningen av dina personuppgifter, samt
  • få dina personuppgifter raderade, med vissa undantag.

Du kan göra det genom att skicka en undertecknad begäran till oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta föreningen (se kontaktuppgifter nedan). Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)..

Förändringar av integritetspolicyn:

Om denna integritetspolicy ändras publicerar vi den nya, reviderade policyn på vår webbplats, med information om när ändringarna träder i kraft.

Kontaktuppgifter:

Har du frågor eller synpunkter om hur vi hanterar dina personuppgifter? Kontakta oss gärna!
Det kan du göra på vår e-postadress info@harnosandspu.info eller via kontaktformulär på vår hemsida www.harnosandspu.info.

Denna policy antogs av Härnösands Pensionärsuniversitets styrelse den 26 november 2018 och gäller tills vidare.

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen