Stadgar

§ 1. Föreningens namn är ”FÖRENINGEN HÄRNÖSANDS PENSIONÄRSUNIVERSITET” (HPU).

§ 2. Föreningens syfte är att anordna studieverksamhet i form av kurser, föreläsningar, studiecirklar m. m. och att hålla kontakt med liknande föreningar såväl inom som utanför landet.

§ 3. Föreningen är neutral till religion och politik.

§ 4. Medlemskap i föreningen kan vinnas av alla som uppbär pension av något slag. Make/maka till eller sammanboende med pensionär äger även rätt till medlemskap. Medlemskap vid nyinträde fr.o.m. november gäller även för kommande kalenderår.

§ 5. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och sju programansvariga ledamöter. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 6. Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljs för en tid av två år med halva antalet ledamöter varje år. Övriga ledamöter (programkommittén) väljs för en tid av två år varav minst tre ledamöter väljs ena året och övriga ledamöter väljs året därpå på två år.

§ 7. Varje styrelsesammanträde och årsmöte skall protokollföras men också föreningsmöte (månadsmöte) där fråga om ändring av föreningens stadgar tas upp för beslut.

§ 8. Föreningen räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer. Dessa jämte en suppleant utses vid årsmötet för en tid av ett år.

§ 9. En valberedning består av tre personer och utses av årsmötet för två år, två ledamöter väljs vid ett årsmöte och en ledamot påföljande år. Ledamöterna i valberedning kan väljas för högst två perioder (fyra år) med uppgift att förbereda valen påföljande år.

§ 10. Föreningens årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad. Då styrelsen finner det lämpligt eller om minst tio medlemmar så begär, skall föreningen kallas till extra möte. Kallelse till årsmöte skall utfärdas två veckor i förväg.

§ 11. Föreningens verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderåret.

§ 12. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas.

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av två justeringsmän för mötets protokoll
  3. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
  4. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
  5. Godkännande av resultat- och balansräkningar
  6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Val av styrelse i enlighet med vad som sägs i § 6

§ 13. För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras, att förslaget – vid vartdera tillfället – biträds av minst två tredjedelar av de röstberättigade närvarande medlemmarna. Föreningsmöte är jämställt med månadsmöte. För beslut om upplösning av föreningen skall ovanstående regel gälla.

§ 14. Vid beslut om föreningens upplösning skall bestämmas hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Ovanstående stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 20 mars 2013.

Adam P Gönczi
Ordförande

Ulla Söderholm
Sekreterare


HPU:s stadgar i utskriftsvänligt format (PDF)

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen