Årsmöte 2023

Inbjudan till HPU:s årsmöte tisdagen den 28 mars 2023
Tid: 13.00. Plats: Sambiblioteket Alfhild Agrellsalen

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare årsmötet
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera
  årsmötets protokoll
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2022
 7. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2022
 8. Godkännande av resultat- och balansräkningar
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2024
 14. Årsmötets avslutning

Årsmöteshandlingar:

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen