Årsmötesprotokoll 2022

ÅRSMÖTE den 31 mars 2022

Protokoll

Plats: Sambiblioteket, Härnösand.
Närvarande: 34 medlemmar.

§ 1 Årsmötet öppnas

Vice ordförande Torild Blomqvist hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Bengt Linderson väljs till mötesordförande och Jan Anders Ekman till sekreterare.

§ 3 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

Ulf Ekwall och Eva Sjöström väljs att justera protokollet.

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet har varit utannonserat den 15 mars i Tidningen Ångermanland och på hemsidan. Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordning för mötet

Föreslagen dagordning godkänns.

§ 6 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2021

Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse föredras av sekreterare och kassör – Bilaga 1
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2021 godkänns.

§ 7 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021

Revisionsberättelsen föredras av revisor Seved Granberg – Bilaga 2
Beslut: Revisionsberättelsen är föredragen och läggs till handlingarna.

§ 8 Godkännande av resultat- och balansräkningar

Beslut: Resultat- och balansräkningar för 2021 fastställs och läggs till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021

Beslut: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 10 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag – Bilaga 3

Årsmötet fattar/konfirmerar följande beslut:

Styrelse:
Ordförande Katarina Miiros nyval 2 år till 2024
Vice ordförande Mona Edwall Wiklund nyval 2 år till 2024
Kassör Karin Engman omval 2 år till 2024
Sekreterare Jan Anders Ekman vald till 2023

Programkommittén:
Samordnare Agneta Höglund Sjölander vald till 2023
Ledamot Bengt Schibbye omval 2 år till 2024
Ledamot Anita Ljunglöf omval 2 år till 2024
Ledamot Margareta Brodin omval 2 år till 2024
Ledamot Lars Olof Hemmingsson omval 2 år till 2024
Ledamot Kerstin Holmstén vald till 2023
Ledamot Olle Palm vald till 2023

§ 11 Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant

Årsmötet fattar följande beslut:

Revisorer Sven-Arne Staflund och Seved Granberg omvalda 1 år till 2023
Revisorssuppleant Jan Nilsson omval 1 år till 2023

§ 12 Val av ledamöter i valberedningen

Årsmötet fattar/konfirmerar följande beslut:

Ledamot Frank Nordhage vald till 2023
Ledamot Karin Digné vald till 2023
Ledamot Vibeke Marsling nyval 2 år till 2024

§ 13 Fastställande av medlemsavgift för 2023

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift med 150 kr för år 2023.
Beslut: Årsavgiften 150 kr behålls oförändrad för år 2023.

§ 14 Årsmötets avslutning

Mötesordförande Bengt Linderson tackar alla närvarande och förklarar årsmötet avslutat.

I anslutning till årsmötets avslutning
T.f. ordföranden/vice ordföranden Torild Blomqvist avtackas med blommor och present samt blommor till mötesordföranden Bengt Linderson.

Nya ordföranden Katarina Miiros respektive nya vice ordföranden Mona Ekwall Wiklund presenterar sig själva

Bilagor

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2021 (PDF)
Revisionsberättelse 2021 (PDF)

Vid protokollet
Jan Anders Ekman
Sekreterare

Justeras
Bengt Linderson
Mötesordförande

Justeras
Ulf Ekwall

Justeras
Eva Sjöström

Årsmötesprotokoll i utskriftsvänligt format (PDF)

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen